Mikkos A-Ö

A

Arbetslöshet – ska minskas ytterligare så att sysselsättningsgraden nationellt är på minst 80%, vilket läget är i många österbottniska kommuner. Arbete är det bästa socialskyddet. För att kunna bibehålla dagens servicenivå krävs att sysselsättningen höjs till denna nivå, eftersom vi har färre personer i arbetslivet. Det ska alltid löna sig att arbeta, vilket kräver ett sporrande beskattningssystem men även goda möjligheter till att utbilda sig till ett nytt yrke.

B

Barnvänlighet – Vi ska vara världens barnvänligaste land. Det kräver många olika åtgärder såsom kvalitativ skola och dagvård, bra rådgivnings- och familjetjänster, goda fritidsmöjligheter, trygga boendemiljöer och smidig arbetsmarknad.   Familjeledighetsreformen är ett steg i rätt riktning.

C

Cancervården - otroligt viktigt att vi behåller den på hög nivå vid Vasa centralsjukhus. Det handlar om trygghet och värdig vård nära.

D

Dieselskatt - eller drivmedelsskatt för dieselbilar. Anser fortsättningsvis att den borde slopas med tanke på genomskinligheten och ur en rättviseaspekt. Om priset höjs på dieselbränslet är det upp till var och en att bedöma vad man använder. En övergångsperiod kunde vara möjlig här. Förslaget med yrkesdiesel måste gå vidare.

E

Ekonomi – en utmanande tid väntar för såväl statens som privata hushållens ekonomi. Vi måste balansera statens ekonomi på sikt – för våra barn och barnbarns skull. Det kräver många olika åtgärder, framför allt höjande av sysselsättningsgraden. Vi måste vara lyhörda kring privatpersonernas ekonomi så att inte samhället polariseras mera.

F

Företagandet - är otroligt viktigt för Österbotten och landet. Vi ska sporra till företagande och även fortsätta med företagsfostran i skolorna så att det blir naturligt. Det ska vara lättare för företag att kunna anställa.

G

Gratissvenskan – kan också kallas nyttosvenskan. Två nationalspråk berikar, vilket vi märkt senast under Natoprocessen. Vi behöver fler språk, inte färre! Jag har under riksdagsperioden talat svenska med flera av mina finskspråkiga kollegor.

H

Höjning av pension – flera pensionärer har det mycket tufft just nu och en justering av de allra lägsta pensionerna bör ske så att pensionärernas levnadsvillkor förbättras. Detta kan ske på flera sätt, att höja garantipensionen är ett sätt.

I

Infrastruktur – fungerande infrastruktur är livsviktigt för vår arbetskraftspendling och livskraften i vårt exportberoende land. Det kräver bra vägar, järnvägar, hamnar, flygtrafik och nätförbindelser. Detta kräver ständig intressebevakning från vår region. Vägunderhållet har brister, speciellt i det lägre vägnätet som ofta är landsbygdens livsnerver.

J

Jordbruket – otroligt viktigt med tanke på livskraften på landsbygden och landets självförsörjning. Bonden ska ha lön för mödan. Jordbruksstöden har blivit ett måste i den värld vi lever i. Offentliga upphandlingar kan riktas så att de gynnar närodlat.

K

Kultur – finns mitt ibland oss hela tiden. Dess riktiga betydelse märktes först i samband med coronapandemin. Vi alla kan och ska bli bättre på att konsumera kultur. Den ger människan glädje och avkoppling, vilket gör att vi orkar bättre med vardagen, såväl hemma som i jobbet. Ja till kultursedlar.

L

Läkarbrist - ett stort bekymmer i hela vårt land. Läkarutbildningen behöver fler studieplatser för att motsvara behoven. Det gäller speciellt den svenskspråkiga utbildningen och här stöder jag tanken om en utlokaliserad läkarutbildning till Vasa även om vi inte har ett universitetssjukhus.

M

Mobbning – ett ogräs som finns starkt rotat i samhället och skapar psykisk ohälsa. Det berör alla åldrar men speciellt utsatta är barn i skolåldern. Stora merparten sker idag på nätet. Det ligger på allas ansvar att stävja detta. Lagstiftningen kring detta måste bli smidigare för att kunna ingripa, bland annat då det gäller sekretessföreskrifter mellan skola och sociala myndigheter.

N

Nato – jag röstade för Natomedlemskapet. Det var ett måste i rådande läge i världen. Medlemskapet stärker vår säkerhet men även stabiliteten och säkerheten i Östersjöregionen och Nordeuropa. Vår starka försvarsförmåga stärker också Nato och dess kollektiva försvar.

O

Omsorg – handlar om att bry sig om sin nästa. Individualiseringen leder till att vi inte gör det. Nu krävs att vi samarbetar och bryr oss om. Ledordet är tillsammans.

P

Psykisk ohälsa – är en av vår tids största folksjukdom som beräknas kosta vårt samhälle 11 miljarder euro årligen. Ett allt hårdare samhällsklimat med större krav ställer för sin del till det. Viktigt att tala om problemen.  Krävs flera olika åtgärder för att stävja detta, till exempel fler experter inom vård och skola, smidigare tvärsektoriellt samarbete samt minskad stress föranledd av lagstiftning.Queer – det vill säga att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer. För mig är det varje individs rätt att själv besluta om sin egen identitet.  

Q

Queer – det vill säga att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer. För mig är det varje individs rätt att själv besluta om sin egen identitet.  

R


Reformer – nu krävs arbetsro inom flera sektorer gällande reformer, bland annat inom utbildningen och vården. Reformer får inte vara ett självändamål och de skall vara mycket bra förankrade, inte toppstyras.

S


Skärgården – skall vi vara måna om och skydda. Detta får inte ske på bekostnad av lokalbefolkningen. Naturen och skärgården tillhör invånarna, inte myndigheterna. För en stor del av oss österbottningar är skärgården en plats där vi finner ro och där vi laddar batterierna. Det är viktigt att jobba för att minska på skarv- och sälstammen.

T


Trygghet – ett otroligt viktigt begrepp just nu då vi har osäkra tider såväl nationellt som i världen. Tryggheten kan ses ur flera olika perspektiv men den är personlig och berör oss alla. Finland behöver nu ett tryggt beslutsfattande med välgrundade beredningar och genomtänkta beslut, inga hastverk. Det ger mera trygghet åt alla, för det leder också till tryggare vardag.

U

Utbildning – kvalitativ utbildning, forskning och utveckling är nyckeln till att Finland är konkurrenskraftigt. Vi måste satsa på utbildningen på alla nivåer för att kunna ge våra unga och landet en ljus framtid. Speciellt krävs satsningar på baskunskaperna och stöd i undervisningen. Grundfinansieringen måste vara i skick.
 

V

Varg – hör absolut inte hemma i tät bebyggelse bland människor och produktionsdjur. Jag röstade för stamvårdande jakt. Viktigt att man kan fälla vargar som stör den allmänna trygghetskänslan lokalt och som till exempel river får.

X

Xenofobi – eller främlingshat och rasism. Finland ska vara ett öppet och tolerant samhälle utan hatprat och rasism. Varje individ är värdefull.


Y

Yrkesutbildningen – behöver resurser för att kunna mätta och hänga med i näringslivets behov. Yrkesutbildningen har en ytterst viktigt roll som utbildare av framtida experter, såväl unga som vuxna som byter bransch.


Z

Zon – en ytterst viktig zon för oss just nu är Europeiska Unionen (EU), till exempel då det gäller fred och säkerhet men även ekonomisk stabilitet. EU får däremot inte blanda sig i vår skogspolitik, den ska vara nationell. Finland borde bli bättre på att tolka påbud från EU på ett smidigare sätt.

Å

Åldringsvården – behöver fler händer, personalbristen är stor. Idealet är att de äldre ska få bo hemma så länge som möjligt och få leva ett gott och tryggt liv. Viktigt att omsorgen kan ordnas på olika nivåer så att den motsvarar det behov som klienten har. Hemservicen och hemsjukvården måste utvecklas vid sidan om den kvalitativa institutionsvården. Friskvård, rehabilitering och rörelseglädje bör lyftas fram ännu mera inom äldreomsorgen.

Ä

Ärlighet – varar längst. Politiken har stämpeln att vara oärlig men enbart genom att orden blir verklighet skapas förtroende.


Ö

Österbotten – landskapet jag brinner för. Jag vill fortsätta hålla den österbottniska fanan högt i riksdagen.