Mikkos A-Ö

A

Abort – Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Säkra och fria aborter ska vara en mänsklig rättighet. Abortlagstiftningen borde uppdateras för att stärka kvinnans självbestämmanderätt.
Alkoholkulturen – unga använder allt mindre alkohol och det är ett mycket bra tecken. De ändringar som gjorts i alkohollagen, med bland annat försäljning av starköl och long drink i matbutikerna, har inte visat sig ha de effekterna som befarades, men fortfarande är alkoholkulturen i vårt land inte sund. Alkoholen leder ofta till utslagning och den är fortfarande en stor bidragande orsak till tidig dödlighet, vålds- och brottshandlingar. Vår attityd till alkohol borde bli bättre.
Allmän värnplikt - är ett bra system för Finland. Jag anser att även kvinnor skall delta i uppbåden och således omfattas av den allmänna värnplikten.
Arbetslöshet – måste minskas ytterligare även om vi i Österbotten har en bra statistik att visa upp. Sysselsättningsläget borde vara över 75 procent i landet för att vi skall kunna bibehålla servicen på samma nivå. Min utgångspunkt är att ingen vill vara arbetslös. Beskattningen skall vara sådan att den sporrar till arbete. Varje individ måste få möjligheter att komma in i arbetslivet. Det krävs resurser och ändringar i lagstiftningen för att göra det lättare att anställa.
Arbetskarriärernas längd – har blivit bättre men för att vi skall kunna klara av vår välfärd måste våra arbetskarriärer bli ännu längre. Arbetskarriären förlängs genom att vi kommer tidigare ut i arbetslivet och trivs bättre på jobbet. Satsningar ska göra på arbetsvälmående. Det är ett sätt att trygga högklassig skola och omsorg.
Artificiell intelligens – Vi lever mitt i den utan att vi tänker på det. Ger massor med möjligheter inför framtiden, vi måste bara se det som en möjlighet och inte som ett hot. Här är datasäkerheten viktigt och att vi vet hur vi skyddar vår identitet. Här krävs mera kunskap hos oss alla.
Asylsökande - I världen beräknas finnas 70 miljoner människor som är på flykt från sitt hem och söker trygghet, det har också vi finländare gjort i tiderna. Många av dem som är på flykt är kvinnor och barn. Vi alla behöver trygghet en ny chans. Behandlingstiderna måste vara korta. Integrationen skall ligga i fokus.

B

Barnvänlighet – Nativiteten går neråt och allt fler unga vuxna vågar inte bli föräldrar av olika orsaker. Arbetskarriären är en orsak. Vi måste ha ett samhälle som uppmuntrar till att få barn och att båda föräldrarna är med barnet. Detta kräver bland annat en attitydförändring, fungerande dagvård och uppmuntrande familjeledighetsmodell.
Barnfattigdom – Långt över 120.000 barn i Finland räknas leva i barnfattigdom, det vill säga att familjen lever under miniminivå för att klara sig. Det här kan ha stora  kringeffekter för barnets uppväxt i ett samhälle som är allt mera krävande och sätter även stor press på de vuxna, ofta ensamförsörjande förälder.
Bilbeskattning – vår bilpark är fortsättningsvis föråldrad och vi borde lätta på beskattningen för nya bilar, däribland miljövänligare alternativ.
Byråkrati – vi måste göra ett smidigare samhälle och få in mera sunt förnuft. Det här innebär mindre byråkrati. Långt handlar det om att lita på människor, utgå ifrån att människan inte är ond. Nu byggs det upp utgående från enskilda aktörer som funnit kryphål. Smidighet behövs bland annat inom jordbruket, miljöskydd, byggsektorn och tredje sektorn.

D

Datasäkerhet – datasäkerheten- och integriteten blir allt viktigare i en mer digitaliserad värld. Genom praktisk lagstiftning ska vi kunna säkerställa att alla kan röra sig säkert på internet.
Digitalisering – Allt mera sker på nätet och digitalt. Det har redan pågått en tid. Det här ställer till stora utmaningar för de äldre, så kallade digianalfabeter vilket det beräknas finnas över 300.000 av i landet. Personliga tjänster uppskattas och krävs ännu för att säkerställa att alla kan ta del av alla tjänster, till exempel banktjänster, på samma villkor.
Dieselskatt – eller drivmedelsskatt för dieselbilar. Anser att den borde slopas med tanke på genomskinligheten. Om priset höjs på dieselbränslet är det upp till var och en att bedöma vad man använder. Tunga trafiken borde i gengäld få andra incitament.

E

Energisparande – kan vi alla bidra till. Redan genom att släcka lamporna oftare och använda till exempel LED-lampor sparar vi mycket energi. I Vasa finns Nordens största energiteknologikunnande, det borde vi marknadsföra oftare. Överlag känns det som vi blivit mer medvetna om detta.
Europeiska Unionen – en fortsatt garant för fred och säkerhet samt ekonomisk stabilitet, även om det stundtals kan kännas annorlunda. Påverkar vår vardag mycket. Finland kunde tolka påbud från EU smidigare. Viktigt parlamentsval i maj.
Elektronisk inlärning – Ett viktigt och naturligt inslag i utbildningen. Att elever får lära sig med hjälp av den senaste teknologin hjälper Finland att säkerställa vår världsledande plats i utbildningen. Det kräver stor fortbildning av personal, vilket kan vara en stor utmaning, nu ofta uppbyggt kring eldsjälar.
Elbil – skulle fler köra om det vore billigare och tekniken mera utvecklad. Framförallt måste framställningen av batterierna utvecklas till ett mera koldioxidsnålt sätt. Det måste också finnas en lösning kring återvinningen av batterierna. Samtidigt finns det inte tillräckligt med råvara i Europa för att tillverka batterier till behovet av elbilar.

F

Fackföreningsrörelsen – har en viktig roll i talkoarbetet att hålla Finlands ekonomi på fötter. Fortfarande är det vissa sektorer, fackförbund och intressebevakare, som är mycket starkare än övriga. De kvinnodominerande yrkena företräds oftast av fackförbund, som inte har samma påverkningsmöjligheter.
Fiskeriet – har alltför låg status. Den lider av sälar, skarvar och restriktioner. Yrkesfiskarna borde få betydligt bättre verksamhetsförutsättningar, bland annat genom personliga fiskerikvoter. Vi kan alla stöda näringen genom att äta lokalproducerad fisk.
Företagande – är otroligt viktigt för Österbotten. Vi måste sporra till företagande, till exempel genom företagaravdrag åt enskilda näringsidkare. Vi har duktiga företagare och därför är också vår arbetslöshetsgrad låg. Vi ska fortsätta föra in företagsfostran i grundskolan och låta småföretagens verksamhet komma till tals i ett tidigt skede via mentorskap.
Föreningslivet – otroligt viktigt för mig och österbottningarna. Vi skall inte ta död på det genom att överbyråkratisera föreningslivet. Föreningslivet har gett mig massor med vänner, men också en meningsfylld fritid inom idrott och ungdomsrörelsen t.ex. Malax IF, Åminne Folkpark och Wasa Football Cup.
Flyktingkvot – vi borde höja den från nuvarande 750 till 2500. Integrationen är A och O i detta. Samhället växer om man får nya impulser. Ett slutet samhälle bådar inte gott för framtiden. Vi finländare ska också minnas vår utsatta situation under vinterkriget då vi skickade våra barn till Sverige och nu ta ansvar för att hjälpa mer utsatta i världen.

G

Gratissvenskan – kan också kallas nyttosvenskan. Två nationalspråk berikar. Vi behöver fler språk, inte färre!
Globala uppvärmningen – var och en kan påverka detta genom egna val. Det krävs mera kunskap åt folket vad var och en kan göra. På så sätt kan vi med gemensamma krafter jobba för att uppfylla Pariskonventionen och för att hejda den globala uppvärmningen så gott det går.
Gymnasieutbildningen – Jag vill arbeta för att gymnasieutbildningen blir gratis för alla i Finland. Det är viktigt för en levande landsbygd att ha landsortsgymnasier.

H

Höjning av pension – en justering av de allra lägsta pensionerna bör ske så att pensionärernas levnadsvillkor förbättras. Det sker på flera sätt, att höja beloppet är ett sätt.
Hobby – alla barn och ungdomar men också äldre borde ha möjlighet att delta i en hobby, som stärker deras sociala samvaro och genom vilken de kan förverkliga sig själva. Jag anser att ekonomisk hjälp kunde ges i form av en hobbysedel till mindre bemedlade familjer för att säkra att deras barn kan ha en hobby på fritiden.

I

Inomhusluft – ett stort nationellt bekymmer, som måste tas på allvar. Det handlar om investeringar på flera miljarder. Forskningen måste utvecklas inom detta. Nästa regering måste ta tag i detta.

J

Jordbruksstöden – är ett måste i den värld vi lever i. Vi behöver mera närproducerat och ekologiska alternativ och med tanke på det ogynnsamma läge Finland har med långa kalla vintrar behövs stöd för att kunna bedriva jordbruk.
Jämställdhet – trots att vi kommit en bit på vägen är det ännu en bit kvar till ett jämställt samhälle. Jag uppmuntrar fler pappor till att ta föräldraledigt, vilket jag haft med mina barn. Förespråkar 6+6+6 modellen, som ger mera tid med barnen också för pappan. Här krävs en attitydförändring i samhället och det sker inte förrän var och en tar sitt ansvar i debatten och i vardagen.

K

Kommunfusioner – beror långt på vårdreformen och ekonomin. Finlands kommunfält är olika och vid kommunfusioner skall det finnas möjlighet till skräddarsydda kommuner. Den kommunala självbestämmanderätten måste respekteras. Viktigt att demokratin fungerar med samarbetsområden som inte direkt förhandlar om en fusion. Förverkligandet av eventuella fusioner måste få ta tid, det skapar bättre förutsättningar inför framtiden.
Konkurrensutsättning av offentliga servicen – det viktiga är att individen får en god service. Även den offentliga servicen kan må bra av en viss konkurrensutsättning för att hålla sig vaken och se över olika arbetssätt. Det krävs en tydlig övervakning från myndighets håll och god upphandlingskunskap för att upphandla vården.
Kultur – finns det många olika former av och vi borde bli bättre på att konsumera kultur. Den ger människan glädje och avkoppling, vilket gör att vi orkar bättre med vardagen, såväl hemma som i jobbet. Jag förespråkar användningen av kultursedlar.
Kärnkraft – Jag ser inget behov av ytterligare kärnkraft. Vi behöver olika typer av energiformer. Min åsikt är att vi i Finland ska vara självförsörjande i vår energikonsumtion i framtiden.

L

Legalisering av cannabis – Att få tag på cannabis är enkelt. Jag stöder däremot inte en legalisering av cannabis. Den har nyligen legaliserats i Kanada. Erfarenheterna och följdeffekterna där borde utredas. Användning av cannabis i medicinskt syfte är i mina ögon mera acceptabelt då bedömningen görs av proffs inom området.
Läkarbrist – ett stort bekymmer i hela vårt land. Läkarutbildningen bör, åtminstone den svenskspråkiga, utvecklas för att bättre motsvara behoven, till exempel genom en utlokaliserad läkarutbildning i Vasa.
Levande landsbygd – Nästan alla i Finland vill att man skall kunna leva i hela landet. Däremot har inte Sipiläs regering fattat sådana beslut som gynnar livet på landet, till exempel gällande infrastruktur och beslut kring miljöfrågor. SFP är det parti som idag talar varmast om landsbygdsfrågor. Nästa regering och riksdag måste arbeta för att stöda eller ha skattelättnader för de som bor på till exempel glesbygden.

M

Mobbning – ett ogräs som finns starkt rotat i samhället och skapar psykisk ohälsa. Det berör alla åldrar men speciellt utsatta är barn i skolåldern. Stora merparten sker idag på nätet. Ligger på allas ansvar att stävja detta. Lagstiftningen måste bli smidigare att ingripa kring detta, bland annat då det gäller sekretessföreskrifter mellan skola och sociala myndigheter.
Motion – ger i likhet med kultur individen välbehag. Den får oss att orka bättre och ger oss också bättre självförtroende. Det kostar landet hundratals miljoner varje år p.g.a. att vi rör på oss för lite. Vardagsmotionen är ytterst viktig. Ta hellre trapporna än hissen!

N

Nato – en viktig försvarsallians där Finland redan finns med i kulisserna. Ser mer fördelar än nackdelar med ett medlemskap. Om Sverige blir medlem bör vi fundera på det också. Vi borde göra en konsekvensbedömning vad ett medlemskap skulle innebära. En rådgivande folkomröstning skall avgöra ett eventuellt medlemskap.
Närståendevårdare – gör en heroisk insats och deras status måste höjas. Deras betydelse kommer att öka och jag tycker det är fel att deras låga månadsersättning är beskattningsbar. De behöver bättre skyddsnät.
Nordiskt samarbete – De nordiska länderna liknar varandra på många olika sätt såsom struktur, språk och kultur. Genom ett starkare samarbete kan vi få bättre förståelse för svenska språket i vårt land, men också agera gemensamt i frågor som förenar nordiska länder i EU och globalt.

P

Politiska utnämningar – en naturlig del men de bör göras transparenta. I frågan om statliga tjänster måste urvalskraven gälla samtliga sökande och full transparens måste råda.
Psykiatrisk vård – bör göras bättre i förebyggande syfte. I dag lämnas många att hänga utanför systemet och får aldrig den uppföljning de behöver. Hälsovårdscentralerna, som ofta är den första instansen, borde reagera i tidigt skede.
Pälsdjursuppfödning – livsviktig för Österbotten som jag stöder till 100 procent. Laglig näring som fått utstå mycket orättvisa. Djurens välbefinnande är viktigt och ska givetvis övervakas noga, vilket redan görs. Pälsdjursuppfödarna behöver arbetsro och allt stöd de kan få.
Populism – de senaste åren har populistiska partier och politiker fått mycket synlighet och makt i världen. Jag anser att fakta och diskussion är enda vägen till framgång och tar avstånd från löst ryckta argument som saknar reell grund.
Psykisk ohälsa – Vår tids folksjukdom. Jag vill se mer forskning i orsakerna till psykisk ohälsa och fler psykologer, psykiatriker på våra hälsovårdsstationer. Jag vill också arbeta för en förändring i attityd mot psykisk ohälsa – nu ska vi tala ut, berätta och värna om våra medmänniskor.

R

Rasism – kan bara motarbetas om vi alla, speciellt de folkvalda, förstår vad det handlar om och inte håller tyst. Att utesluta någon ur samhället för att språket, religionen eller hudfärgen vittnar om annan landstillhörighet är förödande för hela mänskligheten. Och det finländska samhället skulle stagnera.
Robotar – Robotar blir ett allt viktigare verktyg i arbetslivet, bland annat genom den pågående RPA boomen. Jag vill arbeta för att robotar ska ha en naturlig del i arbetet bredvid den mänskliga arbetaren. Detta främjar teknologi och vidare utveckling.
Reformer – dessa får inte bli ett självändamål. Nu krävs arbetsro inom flera sektorer, bland annat utbildningen och vården. Reformer får inte vara ett självändamål och de skall vara mycket bra förankrade, inte toppstyras.

S

Skarvar – är ingen naturlig del av vår fauna och därför bör stammen minskas kraftig! Stöder skyddsjakt. Jakten kunde inriktas mera på att vi ser skarven som en resurs, bland annat för matlagning.
Skärgården – skall vi vara måna om och skydda. Detta får inte ske på bekostnad av lokalbefolkningen. Naturen och skärgården tillhör invånarna, inte myndigheterna. För en stor del av oss österbottningar är skärgården en helig plats där vi finner ro och där vi laddar batterierna.
Studiestöd – skall fortsätta som ett bidrag. För att piskor skall ha någon effekt borde också morötter ges. En studerande skall inte bestraffas för att hen är aktiv och arbetar på sidan om studierna. Det viktigaste är att studierna sköts i normal ordning.
Subjektiv rätt till barndagvård – absolut! Barnet skall ha rätt till dagvårdsplats oberoende av föräldrarnas ställning eller situation.
Sänkning av rösträttsåldern – absolut en möjlig åtgärd. Kunde till exempel provas vid nästa kommunalval. Många unga använder sig av kommunala tjänster. Vi borde öka intresset för politik och samhälle i tidig ålder. Här har skolan en viktig roll. Låt eleverna i grundskolan få veta hur systemet fungerar och hur man kan påverka.
Sexuella trakasserier – Under de senaste åren har sexuella trakasserier i olika former kommit till ytan mer än tidigare och öppnat mångas ögon. Jag vill arbeta för att skapa en miljö där alla förstår innebörden av sexuella trakasserier och dess konsekvenser för offren.
Språkbadsskolor – Språkbadsskolor är ett ypperligt sätt för såväl finska som svenska barn att komma i kontakt med det andra nationalspråket. Verksamhetsmöjligheter för dessa ska ses över från ställe till ställe och implementeras där det är möjligt.

T

Terminsavgifter – nej tack! Skapar ojämlikhet mellan studerande!
Trygghet – ett viktigt begrepp ur flera olika perspektiv, den är personlig men berör oss alla. Finland behöver nu ett tryggt beslutsfattande med välgrundade beredningar och genomtänkta beslut, inga hastverk. Det ger mera trygghet åt alla, för det leder också till tryggare vardag.

U

Utbildning – kvalitativ utbildning och forskning är nyckeln till att Finland är konkurrenskraftigt. Vi måste satsa på utbildningen på alla nivåer för att kunna ge våra unga och landet en ljus framtid. Grundfinansieringen måste vara i skick.
Uppsökande ungdomsverksamhet – otroligt fina resultat har åstadkommits och måste få fortsätta. Ett bra initiativ för att förebygga ungdomsarbetslöshet och marginalisering. Nu kan handledare slussa de som har problem till exempelvis jobb, vård eller utbildning.
Utvidgning av EU – möjligt om nya länder uppfyller villkoren som EU ställer på sina medlemmar. Villkoren skall dock vara mycket stränga för eventuell utvidgning.
Utländsk arbetskraft – För att hålla hjulen i rullning inom flera branscher behöver vi arbetsrelaterad invandring. För näringslivet i Österbotten är behovsprövningen utländsk arbetskraft en stor bromskloss för att utvecklas. Därför anser jag att behovsprövningen skall slopas.

V

Vanvård – kan inte godkännas under några som helst omständigheter. Kännbara sanktioner skall ges om det konstateras.
Vindkraft – energiform som jag understöder. Not in my backyard-filosofin hjälper inte samhället framåt. Vindkraften är en alternativ energikälla som är ren och som skall användas i ökad utsträckning. Planeringsprocessen är för lång och reglementet måste bli tydligare. En förutsättning är att den planeras på markområden som har goda förutsättningar samt att den inte stör varken övrig bebyggelse eller djurliv. Principerna för ersättningar åt markägarna bör få en lösning.
Vårdköer – vårdgarantin är bra men funkar inte fullt ut. Huvudprincipen är att det skall råda full jämlikhet mellan kommunerna även om det är praktiskt svårförverkligat. Oberoende av var du bor bör du ha samma rättigheter inom vården. Jag stöder ”enluckesystem” för vården.
Vårdreformen – har varit aktuell sen 2005. Godkänns knappast under denna regeringsperiod. Nu krävs en parlamentarisk grupp, som jobbar över två valperioder. Implementeringen skall ske stegvis så att specialsjukvården och primärhälsovården finner varandra först och stegvis går man vidare. Ett integrerat vårdområde kan vara en bra modell för Österbotten. Ser att åldringsvården skall vara kvar i primärkommunerna åtminstone inledningsvis, men alla har ändå samma datasystem.
Våldtäkt – Våldtäktslagstiftningen i Finland är utdaterad. Jag förespråkar en samtyckeslag enligt Sveriges ton så att våld eller hot om våld inte måste förekomma för att det ska räknas som våldtäkt ur lagens synvinkel.
Vargen – Nej till varg i tät bebyggelse. Vargens framfart har skapat stor oro på den österbottniska landsbygden så väl för barn men även då det gäller tamdjur och produktionsdjur. Polisen skall kunna ha befogenhet att agera om vargen rör sig i tät bebyggelse. Förespråkar även stamvårdande jakt. Vargen är i grunden skygg och ska kunna leva i marker där den inte möter människor.
Vägunderhållet – har haft stora brister på de mindre vägarna de senaste vintrarna. Handlar om landsbygdens livsnerver som måste vara i skick. Förutom resurser måste upphandlingarna bli bättre. Skulle vara beredd att betala 1 cent per bränsleliter, om jag vore säker på att det öronmärks för bättre vägunderhåll.

Å

Åldersrasism – kan gå åt båda hållen; antingen är man för ung eller för gammal! Genom att bygga broar mellan generationerna, se till att alla åldersgrupper är representerade på alla plan, kan man skapa ett jämlikt samhälle.
Åldringsvården – ansvaret bör också i fortsättningen handhas av kommunerna. Idealet är att de äldre skall få bo hemma så länge som möjligt och få leva ett gott liv. Vi måste fråga oss hur vi vill att åldringsvården ser ut den dag vi själva behöver den – hur vill vi leva och bli behandlade? Hemservicen och hemsjukvården måste utvecklas vid sidan om den kvalitativa institutionsvården. Friskvård, rehabilitering och rörelseglädje bör lyftas fram ännu mer inom äldreomsorgen.