Mikon Mielestä

A

Abortti – Kaikilla täytyy olla oikeus päättää omasta vartalostaan. Turvallisten ja ilmaisten aborttien tulee olla ihmisoikeus. Aborttilainsäädäntöä tulisi päivittää naisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.

Alkoholikulttuuri – Nuoret käyttävät yhä vähemmän alkoholia, mikä on todella hyvä suuntaus. Alkoholilakiin tehdyt muutokset, koskien muun muassa vahvojen oluiden ja lonkeroiden myyntiä ruokakaupoissa, eivät ole aiheuttaneet sellaisia lieveilmiöitä, joita pelättiin, mutta alkoholikulttuuri ei ole maassamme edelleenkään järkevää. Yhteiskunnasta syrjäytyminen ja alkoholin väärinkäyttö on edelleen liian yleistä. Suhtautumisemme alkoholiin pitäisi olla parempaa.

Ammattiliittojärjestöt – ovat tärkeässä roolissa Suomen talouden jaloilleen nostamistalkoissa. Edelleen on muutamia alueita, ammattiliittoja ja edunvalvojia, jotka ovat paljon vahvempia kuin toiset. Naisvaltaisia aloja edustaa usein ammattiliitto, jolla ei ole samoja vaikutusmahdollisuuksia.

Autoverotus – Autokantamme on edelleen toivottoman vanhentunutta ja meidän pitäisi keventää uusien autojen verotusta muun muassa ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin.

B

Byrokratia – Meidän täytyy luoda joustavampi yhteiskunta, jossa on vähemmän byrokratiaa. Tämä tarkoittaa pitkälti sitä, että luotettaisiin ihmisiin. Tällä hetkellä byrokratiaa rakennetaan sen perusteella, että jotkut ovat löytäneet porsaanreikiä. Joustavuutta tarvitaan muun muassa maataloudessa, luonnonsuojelussa, rakennusalalla ja kolmannella sektorilla.

D

Dieselvero – tai dieselautojen käyttövoimavero. Mielestäni siitä tulisi luopua. Jokainen voi itse valita mitä
polttoainetta käyttää, jos dieselpolttoaineen hintaa nostetaan. Raskasta liikennettä tulisi puolestaan avustaa
muilla keinoin.

E

Eläkkeiden korotus – Kaikkein pienimpiä eläkkeitä tulisi säätää niin, että eläkeläisten elinehdot paranisivat.Tähän on monta keinoa, joista tietysti yksi on eläkkeiden suurentaminen.

Elävä maaseutu – Lähes kaikki haluavat, että Suomessa tulisi voida asua kaikkialla. Sipilän hallitus ei ole kuitenkaan tehnyt päätöksiä, jotka edesauttaisivat elämää maaseudulla esim. koskien infrastruktuuria ja päätöksiä ympäristökysymyksistä. RKP on puolue, joka tänä päivänä eniten tuo esille maaseutua koskevia kysymyksiä. Tulevan hallituksen ja eduskunnan tulee tukea tai antaa verohuojennuksia niille, jotka asuvat esimerkiksi haja-asutusseuduilla.

Energian säästäminen – Voimme tehdä sen jokainen omalla tavallamme, kuten sammuttamalla lamput useammin ja käyttämällä esim. LED-lamppuja säästämme runsaasti energiaa. Vaasassa on Pohjoismaiden paras energiateknologinen osaaminen, jota meidän pitäisi markkinoida tehokkaammin. Yleisesti ottaen tuntuu siltä, että olemme tulleet energian säästämisestä tietoisemmiksi.

Etsivä nuorisotyö – Uskomattoman hienoja tuloksia on saatu aikaan ja sen pitää saada jatkua. Se on hyvä ensiaskel nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Nyt voivat ohjaajat opastaa eteenpäin niitä, joilla on vaikeuksia esim. työn, hoidon tai koulutuksen suhteen.

E-oppiminen – on tärkeä ja luonnollinen osa koulutusta. Uusimman teknologian avulla oppiminen varmistaa paikkamme maailman huippukoulutusmaana. Tämä vaatii muun muassa koulujen henkilökunnan täydennyskoulutusta, mikä voi olla suuri haaste.

EU:n laajentuminen – on täysin mahdollista, jos uudet maat täyttävät EU:n jäsenmailleen asettamat ehdot, joiden tulee olla tiukkoja ja vaativia.

Euroopan unioni – on takuu turvallisuudelle ja taloudelliselle vakaudelle. Vaikuttaa elämäämme yhä enemmän. Suomi voisi tulkita EU:n antamia säädöksiä joustavammin. Toukokuussa tärkeät EU- parlamenttivaalit.

H

Harrastus – Kaikilla lapsilla ja nuorilla, mutta myös aikuisilla, tulisi olla mahdollisuus harrastukseen, joka vahvistaa heidän sosiaalista yhteenkuuluvuuttaan ja, jonka avulla he voivat toteuttaa itseään. Mielestäni taloudellista avustusta voitaisiin antaa harrastussetelin muodossa vähävaraisemmille perheille, jotta varmistetaan, että näiden perheiden lapsilla olisi harrastus vapaa-ajallaan.

Hoidon laiminlyönti – Huonoa hoitoa ei voida hyväksyä missään olosuhteissa. Kun tällaiset tapaukset tulevat esille, niistä pitää antaa tuntuvat sanktiot.

I

Ikärasismi – voi kulkea molempiin suuntiin; ollaan joko liian nuoria tai liian vanhoja! Rakentamalla siltoja eri ikäluokkien välille ja huolehtimalla siitä, että kaikki ikäluokat ovat edustettuina kaikilla aloilla, voimme luoda tasa-arvoisen yhteiskunnan.

Ilmaisruotsi – jota voidaan myös kutsua hyötyruotsiksi. Kaksi kansalliskieltä on rikkaus. Meidän tulee opiskella enemmän vieraita kieliä, ei vähemmän!

Ilmaston lämpeneminen – Jokainen voi vaikuttaa tähän omilla valinnoillaan. Ihmiset tarvitsevat lisää tietoa siitä, mitä he voivat tehdä. Näin voimme yhteisvoimin saavuttaa mahdollisimman hyvin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ja vähentää ilmaston lämpenemistä.

J

Julkisen sektorin kilpailuttaminen – Tärkeintä on, että jokainen saa hyvää palvelua. Myös julkiselle sektorille voi olla hyödyllistä palveluiden kilpailuttaminen, esimerkiksi erilaisten työtapojen tarkistamiseksi. Tarvitaan kuitenkin selkeät ehdot ja niiden valvontaa viranomaisten taholta, mutta myös hyvää hankintaosaamista mm. terveysalalla.

K

Kalastus – Kalastuselinkeinolla on aivan liian matala arvostus. Ala kärsii hylkeiden ja merimetsojen rauhoittamismääräyksistä. Ammattikalastajien pitäisi saada merkittävästi paremmat toimintaedellytykset. Esimerkiksi henkilökohtaisia kalastuskiintiöitä. Me kaikki voimme tukea elinkeinoa syömällä lähituotettuja kalajalosteita.

Kannabiksen laillistaminen – Kannabiksen hankkiminen on helppoa. En kuitenkaan kannata kannabiksen laillistamista. Kanadassa, jossa kannabis on vastikään laillistettu, tulisi tehdä tutkimusta seurauksista. Kannabiksen lääkekäyttö on mielestäni hyväksyttävämpää, koska käytön tarpeen arvioivat silloin alan ammattilaiset.

Kielikylpykoulut – ovat hyvä vaihtoehto niin suomen- kuin ruotsinkielisille lapsille päästä toisen kotimaisen kielen kanssa tekemisiin. Mahdollisuudet kielikylpytoiminnalle tulee tutkia, ja toteuttaa siellä missä se on mahdollista.

Kiusaaminen – Syvään juurtunut tapa, joka luo psyykkistä pahoinvointia. Tämä koskee kaikkia ikäryhmiä, mutta varsinkin kouluikäiset joutuvat siitä kärsimään. Suuri osa kiusaamisesta tapahtuu nykyään netissä. Tämän kitkeminen on kaikkien vastuulla. Tähän tulee helpommin voida puuttua lainsäädännön keinoin muun muassa koskien vaitiolovelvollisuussäädöksiä koulun ja viranomaisten välillä.

Koulutus – Laadukas koulutus ja tutkimus ovat avain kilpailukykyisemmälle Suomelle. Meidän tulee panostaa koulutukseen kaikilla tasoilla antaaksemme nuorillemme ja maallemme valoisan tulevaisuuden. Rahoituksen tulee olla kunnossa.

Kulttuuri – on monialainen käsite ja meidän pitäisi tulla paremmiksi kulttuurin käyttäjiksi. Se tuo iloa ja virkistystä, joka auttaa meitä jaksamaan paremmin arkielämässä, niin kotona kuin työssä. Suosittelen kulttuuriseteleitten käyttöä.

Kuntaliitokset – Riippuvat soteuudistuksesta ja taloudesta. Suomen kuntakenttä on moninainen ja kuntaliitoksissa tulee antaa mahdollisuus räätälöityihin kuntamalleihin. Kunnallista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa. On tärkeä, että demokratia toimii myös yhteistyöalueilla, joilla ei varsinaisesti keskustella liitoksista. Mahdollisten liitosten toteutumiseen tulee saada käyttää aikaa, mikä luo paremmat edellytykset tulevaisuutta ajatellen.

Kuntoilu – luo kulttuurin kanssa yleistä hyvinvointia. Jaksamme paremmin, mikä parantaa myös itsetuntoa. Maallemme kertyy kustannuksia satoja miljoonia euroja joka vuosi, koska emme liiku tarpeeksi. Päivittäinen liikunta on erittäin tärkeää. Käytä mieluummin portaita kuin hissiä!

L

Lapsiköyhyys – Yli 120.000 lapsen arvioidaan elävän Suomessa lapsiköyhyydessä, millä tarkoitetaan sitä, että perhe elää rahallisesti alle minimitason. Tällä voi olla suuria liitännäisvaikutuksia lapsen kasvulle yhteiskunnassa, joka on yhä vaativampi ja, joka asettaa myös suuret paineet aikuisille, jotka usein ovat yksinhuoltajavanhempia.

Lapsiystävällisyys – Syntyvyys laskee ja yhä useampi aikuinen ei uskalla ryhtyä vanhemmaksi eri syistä. Työura on yksi syy. Meillä tulisi olla yhteiskunta, joka kannustaa hankkimaan lapsia ja että molemmat vanhemmat voivat vuorollaan hoitaa lasta kotona. Tämä vaatii asennemuutosta, toimivaa päivähoitoa ja kannustavaa vanhempainvapaamallia.

Lukukausimaksut – ei kiitos! Luo eriarvoisuutta opiskelijoiden välillä.

Lukiokoulutus – Haluan tehdä töitä sen eteen, että lukio-opinnoista tulee Suomessa kaikille ilmaisia. Maaseutulukiot ovat tärkeitä elävälle maaseudulle.

Lääkäripula – on suuri murhe koko maassa. Lääkärikoulutusta pitäisi, ainakin ruotsinkielisellä puolella, kehittää tarvetta vastaavaksi, esimerkiksi lääkärikoulutuksen sijoittaminen Vaasaan.

M

Maataloustuki – on tarpeellinen maailmassa, jossa elämme. Tarvitsemme enemmän lähi- ja luomutuotettuja vaihtoehtoja. Ajatellen Suomessa vallitsevia epäsuotuisia olosuhteita pitkän ja kylmän talven muodossa, tarvitaan tukia, jotta maataloutta voidaan harjoittaa.

Merimetsot – eivät kuulu luontaiseen linnustoomme ja tämän vuoksi kantaa pitäisi pienentää. Tuen ns.
suojametsästystä. Merimetson pyynti pitäisi nähdä saalisresurssina.

P

Psyykkinen pahoinvointi – on aikamme kansansairaus. Toivon lisätutkimusta psyykkisen pahoinvoinnin
syistä sekä lisää psykologeja ja psykiatreja terveysasemillemme. Haluan myös työskennellä psyykkistä
pahoinvointia kohtaan kohdistuvien asenteiden muutoksen puolesta – nyt on aika puhua, kertoa ja
huolehtia kanssaihmisistämme

N

Nato – on tärkeä puolustusliittouma, jossa Suomi on mukana yhteistyökumppanina. Näen juuri nyt enemmän etuja kuin haittoja jäsenyydestä, erityisesti jos Ruotsi liittyy mukaan, pitäisi meidän myös harkita sitä. Meidän pitäisi arvioida sitä, mitä jäsenyys tulisi sisältämään. Neuvoa-antava kansanäänestys voisi ratkaista mahdollisen liittymisen.

O

Omaishoitajat – tekevät sankarillisen työpanoksen ja heidän arvostustaan tulisi nostaa. Heidän tarpeellisuutensa kasvaa koko ajan ja mielestäni on väärin, että heidän kuukausikorvauksensa ovat veronalaista tuloa. He tarvitsevat paremman tukiverkoston.

Opintotuki – tulee jatkua tukena. Jotta kepeillä olisi jotain tehoa, pitäisi myös tarjota porkkanaa. Opiskelijaa
ei saisi rangaista siitä, että hän on aktiivinen ja työskentelee opintojensa ohella. Tärkeintä on, että opiskelu
suoritetaan normaalissa järjestyksessä.

P

Pakolaiskiintiö – tulisi korottaa nykyisestä 750:stä 2500:taan. Integrointi on tässä avainsana. Yhteiskunta kehittyy, jos saamme uusia vaikutteita. Suljettu yhteiskunta ei ole hyväksi tulevaisuudelle. Meidän suomalaisten tulee muistaa oma ahdinkomme talvisodan aikana, jolloin lähetimme lapsiamme Ruotsiin ja kantaa nyt vastuumme auttaaksemme maailmassa huonommassa asemassa olevia.

Pohjoismainen yhteistyö – Pohjoismaat muistuttavat toisiaan monessa asiassa, kuten esimerkiksi toimintarakenne, kieli ja kulttuuri. Vahvemmalla yhteistyöllä aikaansaamme maassamme parempaa ymmärrystä ruotsin kieltä kohtaan, mutta meidän tulisi myös toimia yhdessä kysymyksissä, jotka yhdistävät Pohjoismaita sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti.

Poliittiset nimitykset – ovat luonnollinen osa politiikkaamme, mutta niiden pitäisi olla päivänvalonkestäviä. Valtiollisten virkojen ollessa kyseessä, valintaperusteissa pitää kaikkien hakijoiden kesken vallita täydellinen päivänvalonkestävyys.

Populismi – Viime vuosina ovat populistiset puolueet ja poliitikot saaneet paljon näkyvyyttä ja valtaa maailmassa. Mielestäni tosiasiat ja keskustelut ovat ainoat keinot menestykseen. Otan etäisyyttä irrallisista väitteistä, joilla ei ole todellista perustetta.

Potilasjonot – Hoitotakuu on hyvä, mutta ei toimi täydellisesti. Pääperiaatteena on, että tasa-arvo pitäisi vallita kuntien välillä, vaikka se on käytännössä vaikea toteuttaa. Asuinpaikasta riippumatta sinulla pitää olla samat oikeudet saada hoitoa. Tuen ”yhdenluukun järjestelmää” hoitoalalle.

Psykiatrinen hoito – pitäisi hoitaa paremmin ennaltaehkäisevässä mielessä. Nykyisin monet jätetään järjestelmän ulkopuolelle eivätkä he saa seurantaa, jota he tarvitsevat. Terveyskeskusten, jotka ovat usein ensimmäisiä instansseja joihin hakeudutaan, tulisi puuttua tilanteeseen varhaisessa vaiheessa.

R

Raiskaus – Raiskausta koskevaa lainsäädäntöä on päivitetty Suomessa. Kannatan Ruotsin mallin mukaista
lakia, jossa väkivaltaa tai väkivallan uhkaa ei vaadita, jotta tapahtuma tulkittaisiin raiskaukseksi lain
näkökulmasta.

Rasismi – Voidaan vastustaa vain mikäli me kaikki, erityisesti kansanedustajat, ymmärrämme mistä on kysymys emmekä vaikene siitä. Yhteiskunnasta sulkeminen kielen, ihonvärin tai uskonnon vuoksi on haitallista ja suomalaista yhteiskuntaa jarruttavaa.

Robotit – Roboteista tulee yhä tärkeämpiä välineitä työelämässä, muun muassa robottiautomaatioboomin kautta. Haluan työskennellä sen puolesta, että robotit ovat luonnollinen osa ihmistyövoiman rinnalla. Tämä edistää teknologiaa ja jatkokehittelyä.

S

Saaristo – Meidän tulee suojella saaristoamme kaikilla tarvittavilla keinoilla. Tämä ei saa tapahtua paikallisen väestön kustannuksella. Luonto ja saaristo kuuluvat väestölle, eivät viranomaisille. Suurelle osalle pohjalaisista saaristo on pyhä paikka, josta me löydämme rauhan ja lataamme akkujamme.

Seksuaalinen ahdistelu – Viime vuosina on tullut esille enemmän erilaisia seksuaalisen ahdistelun muotoja kuin aikaisemmin, mikä on avannut monen silmät. Haluan työskennellä luodaksemme ympäristön, jossa kaikki ymmärtävät, mitä seksuaalinen ahdistelu on ja mitkä seuraukset sillä on uhrille.

Sisäilma – on suuri kansallinen ongelma, johon tulee suhtautua vakavasti. Tämä vaatii monen miljardin investoinnit ja tutkimusta täytyy kehittää. Seuraavan hallituksen tulee ottaa tämä asiakseen.

Sote-uudistus – on ollut ajankohtainen vuodesta 2005. Ei hyväksytty tällä hallituskaudella. Nyt tarvitaan parlamentaarista työryhmää, joka työskentelee kahden vaalikauden yli. Käyttöönoton tulee tapahtua vaiheittain niin, että erikoissairaanhoito ja perussairaanhoito ensin integroituvat ja sen jälkeen mennään vaiheittain eteenpäin. Yhteinen hoiva-alue voi olla hyvä malli Pohjanmaalle. Katson, että vanhusten hoidon tulee pysyä ainakin aluksi osana kuntien toimintaa, mutta kaikilla tulee olla sama tietokonejärjestelmä.

Subjektiivinen oikeus lasten päivähoitoon – ilman muuta! Lapsilla on oikeus päivähoitopaikkaan riippumatta vanhempien asemasta tai elämäntilanteesta.

Susi – Ei sudelle tiheään asutuilla seuduilla. Suden esiinmarssi on aiheuttanut suurta huolta Pohjanmaan maaseudulla niin lapsia kuin myös kotieläimiä ja tuotantoeläimiä ajatellen. Poliisilla tulee olla valtuuksia toimia, jos susi liikkuu tiheään asutuilla seuduilla. Puhun myös laillisen susikantaa rajoittavan metsästyksen puolesta. Susi on luonnostaan arka ja sen tulee voida elää alueilla, jossa se ei tapaa ihmisiä.

Sähköauto – Monet ajaisivat varmasti sähköautolla, jos se olisi halvempaa ja tekniikka olisi kehittyneempää. Ennen kaikkea akkujen tuotantoa tulee kehittää. Myös akkujen kierrätykseen tulee kehittää järjestelmä. Euroopassa ei myöskään ole riittävästi raaka-aineita sähköautojen akkujen tuotantoon.

T

Tasa-arvo – Asiassa on edetty, mutta vielä on matkaa tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. Kannustan yhä useampia isiä ottamaan isyyslomaa, kuten minulla on ollut lapsieni kanssa. Kannatan 6+6+6 -mallia, joka antaa myös isälle enemmän aikaa olla lasten kanssa. Tässä vaaditaan yhteiskunnassa asennemuutosta eikä se tapahdu ennen kuin jokainen kantaa oman vastuunsa niin keskusteluissa kuin arkipäivässä.

Teiden hoito – on ollut hyvin puutteellista pienimmillä teillä viimeisten talvien aikana. Tiet ovat maaseudun elinehto ja niiden tulee olla kunnossa. Resurssien lisäksi myös hankintojen tulee parantua. Olisin valmis maksamaan sentin enemmän bensiinilitralta, jos tietäisin, että rahat korvamerkittäisiin teiden kunnossapitoon.

Tekoäly – Elämme sen keskellä ilman, että kiinnitämme siihen suurempaa huomiota. Antaa paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Meidän tulee ajatella sitä mahdollisuutena eikä uhkana. Tietoturvallisuus on tärkeää ja se, että tiedämme kuinka suojata henkilöllisyyttämme. Tästä tarvitsemme lisää tietoa.

Tietoturvallisuus - ja tietosuoja tulevat koko ajan tärkeämmiksi yhä digitalisoidummassa maailmassa. Lainsäädännön avulla meidän tulee varmistaa, että kaikki pystyvät surffailemaan turvallisesti netissä. Nykyään kaikki tapahtuu yhä enemmän netissä ja digitaalisesti. Tämä aiheuttaa suuria haasteita varsinkin vanhemmille ihmisille. Henkilökohtaista palvelua arvostetaan ja niitä tarvitaan vielä, jotta varmistetaan, että kaikki voivat käyttää samoin edellytyksin esimerkiksi pankkipalveluja.

Turkistarhaus – on elintärkeä Pohjanmaalle ja tuen sitä 100-prosenttisesti. Laillinen elinkeino, joka on saanut sietää paljon epäoikeudenmukaisuutta. Eläinten hyvinvointi on tärkeää ja luonnollisesti sitä tulee valvoa tarkasti. Turkistarhaajat tarvitsevat nyt työrauhan.

Turvallisuus – on tärkeä käsite monesta näkökulmasta. Se on henkilökohtainen asia, mutta koskettaa meitä kaikkia. Suomi tarvitsee luotettavaa päätöksentekoa, jossa valmistelut ovat perusteltuja ja päätökset harkittuja. Tämä luo kaikille turvallisuuden tunnetta, koska se aikaansaa myös turvallisemman arjen.

Turvapaikanhakijat – Maailmassa on noin 70 miljoonaa ihmistä, jotka ovat paenneet kotoaan ja etsivät turvaa. Tämän olemme myös me suomalaiset aikoinaan tehneet. Monet heistä, jotka ovat paenneet ovat naisia ja lapsia. Me tarvitsemme kaikki turvallisuutta ja uuden mahdollisuuden. Turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen tulee olla lyhyitä. Integraation tulee olla etusijalla.

Tuulivoima – on energiamuoto, jota kannatan. Not in my backyard-filosofia ei auta yhteiskuntaa eteenpäin. Tuulivoima on vaihtoehtoinen energiamuoto, joka on puhdas ja sitä voitaisiin käyttää laajemmin. Suunnitteluprosessit ovat liian pitkiä ja säännöksien täytyisi olla selkeämpiä. Edellytyksenä on, että ne suunnitellaan maa-alueille, joissa on hyvät edellytykset ja, joilla ne eivät häiritse asutusta eivätkä luonnon eläimiä. Maanomistajien kanssa pitäisi päästä selkeisiin periaateratkaisuihin koskien korvauksia.

Työttömyys – Pitäisi vähentää vieläkin, vaikka tilastot näyttävät hyviltä Pohjanmaalla. Maamme työllisyystason tulisi olla yli 75 prosenttia, jotta palvelut voitaisiin säilyttää samalla tasolla. Näkökantani on, että kukaan ei halua olla työtön. Verotuksen tulee kannustaa työntekoon. Jokaisen yksilön tulisi saada mahdollisuus osallistua työelämään. Tarvitaan resursseja ja joitakin lakimuutoksia tilanteen parantamiseksi.

Työurien pidentäminen – on parantunut, mutta turvataksemme hyvinvointimme, meidän täytyy pidentää työssäoloaikaamme entisestään. Näin voimme turvata korkeatasoisen koulutuksen ja peruspalvelut. Työuria pidennetään astumalla työelämään nuorempana ja viihtymällä paremmin työelämässä.

U

Uudistuksia – ei pidä tehdä pelkästään uudistuksen vuoksi. Nyt tarvitaan työrauhaa monella alalla, muun muassa koulutus- ja hoiva-alalla. Uudistusten tulisi olla tarkoituksenmukaisia eikä pelkästään ylhäältä päin ohjattuja.

Ulkomaalainen työvoima – Jotta työt hoituvat kaikilla aloilla, tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta on suuri hidaste Pohjanmaan elinkeinoelämän kehitykselle ja näin ollen katsonkin, että tarveharkinta tulee lakkauttaa.

V

Vanhusten hoito – Kuntien tulee hoitaa tulevaisuudessakin. Ihanne olisi, että vanhukset voisivat asua kotonaan mahdollisimman kauan ja elää hyvää elämää. Meidän täytyy kysyä itseltämme millaista vanhusten hoitoa toivomme silloin kun sitä itse tarvitsemme – kuinka haluamme elää ja tulla kohdelluiksi. Kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa tulee kehittää laadukkaan laitoshoidon rinnalla. Ennaltaehkäisevä hoito ja kuntoutus ovat tärkeitä vanhusten hoidossa.

Y

Ydinvoima – En näe tarvetta rakentaa lisää ydinvoimaa. Tarvitsemme useita energiamuotoja tulevaisuudessa. Näkemykseni on, että meidän tulee olla omavaraisia energiankäytössä.

Yhdistystoiminta – on erittäin tärkeää minulle ja pohjalaisille. Meidän ei pitäisi tukahduttaa sitä ylibyrokratisoimalla yhdistyselämää. Olen saanut runsaasti ystäviä ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa urheilu- ja nuorisoyhdistysten kautta, kuten Malax IF:n, Åminne Folkparkin ja Wasa Football Cupin parissa.

Yleinen asevelvollisuus – on Suomelle hyvä järjestelmä. Katson, että myös naisten tulee osallistua kutsuntoihin ja näin ollen olla osa yleistä asepalvelusta.

Yrittäjyys – on uskomattoman tärkeää Pohjanmaalle. Meidän täytyy kannustaa ihmisiä perustamaan yrityksiä, mm. myöntämällä yritysvähennyksiä yksityisille elinkeinonharjoittajille. Meillä on taitavia yrittäjiä, jonka vuoksi työttömyysasteemme on matala. Yrittämistä pitäisi aktiivisemmin tuoda esiin peruskouluissa ja ottaa esille pienyritystoiminta jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi mentoroinnin kautta.

Ä

Äänestysikärajan alentaminen – on mahdollinen toimenpide, jota voitaisiin kokeilla seuraavissa kunnallisvaaleissa. Monet nuoret käyttävät kunnallisia palveluja. Meidän pitäisi edistää kiinnostusta politiikkaan ja yhteiskuntaan varhaisessa iässä. Koulu on tässä tärkeässä roolissa. Antakaa peruskoululaisille tietoa siitä, miten järjestelmä toimii ja miten asioihin voidaan vaikuttaa.