MIKKO A:sta Y:hyn

A

Ammatillinen koulutus - tarvitsee resursseja, jotta sillä voidaan vastata elinkeinoelämän tarpeisiin. Ammatillisella koulutuksella on merkittävä rooli tulevien osaajien, niin nuorten kuin ammattia vaihtavien aikuisten, kouluttamisessa.

D

Dieselvero - eli dieselautojen polttoainevero. Olen edelleen sitä mieltä, että tämä vero tulisi poistaa oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Jos dieselpolttoaineen hintaa nostetaan, on jokaisen oma asia arvioida, mitä polttoainetta käyttää. Myös ammattidieseliä koskeva ehdotus on vietävä eteenpäin.

E

Ei pakkoruotsi vaan hyötyruotsi - kaksi kansalliskieltä rikastuttaa, kuten olemme nähneet viimeksi Nato-prosessin aikana. Tarvitsemme enemmän kieliä, emme vähemmän! Eduskuntakauteni aikana olen puhunut ruotsia useiden suomenkielisten kollegojeni kanssa.

Eläkkeiden korottaminen - monilla eläkeläisillä on tällä hetkellä taloudellisesti hyvin vaikeaa. Kaikkein pienimpiin eläkkeisiin pitäisi tehdä tarkistuksia, jotta eläkeläisten elinolot paranisivat. Tämä voidaan tehdä monella tavalla, joista yksi on takuueläkkeen nostaminen.

Euroopan unioni (EU) - on meille tällä hetkellä erittäin tärkeä esimerkiksi rauhan ja turvallisuuden mutta myös taloudellisen vakauden kannalta. Suomen pitäisi pystyä tulkitsemaan EU:n määräyksiä entistä joustavammin. EU:n ei muun muassa pitäisi puuttua metsäpolitiikkaamme, jonka pitäisi olla kansallista.

H

Hoitoon pääsy – on erityisen tärkeää, että pidämme Vaasan keskussairaalassa yllä erikoissairaanhoidon mm. syöpähoitojen osaamista. Kyse on siitä, että pääsemme tarvittaessa turvalliseen ja ihmisarvoiseen hoitoon kotiseudullamme.

I

Infrastruktuuri - toimiva infrastruktuuri on tärkeä työmatkaliikenteelle ja viennistä riippuvaisen maamme elinvoimaisuudelle. Se edellyttää hyviä teitä, rautateitä, satamia, lentoliikennettä ja verkkoyhteyksiä. Tämä vaatii alueeltamme jatkuvaa edunvalvontaa kansallisella tasolla. Teiden kunnossapidossa on usein puutteita erityisesti maaseudulle elintärkeällä alemmalla tieverkostolla.

K

Kiusaaminen - on yhteiskuntaamme juurtunut ilmiö, joka aiheuttaa monille henkistä huonovointia. Se koskettaa kaikkia ikäryhmiä, mutta kouluikäiset lapset ovat erityisen haavoittuvia. Valtaosa kiusaamisesta tapahtuu nykyään verkossa. On kaikkien vastuulla torjua sitä. Lainsäädäntöä on kehitettävä, jotta siihen voidaan puuttua, mm. koulujen ja sosiaaliviranomaisten välisten salassapitosäännösten osalta.

Koulutus - laadukas koulutus ja tutkimus ovat Suomen kilpailukyvyn avaintekijöitä. Meidän on investoitava koulutukseen kaikilla tasoilla, jotta voimme luoda nuorillemme ja maallemme valoisan tulevaisuuden. Meidän on erityisesti panostettava perustaitoihin ja oppimisen tukemiseen. Perusrahoituksen on oltava kunnossa.

Kulttuuri - sen todellinen merkitys huomattiin vasta koronaviruspandemian aikana. Kulttuurin eri muodot tuovat ihmisille iloa ja rentoutumista, mikä auttaa selviytymään paremmin jokapäiväisestä elämästä niin kotona kuin työpaikalla. Kyllä kulttuuriseteleille!

L

Lapsiystävällisyys - Haluamme olla maailman lapsiystävällisin maa. Tämä edellyttää monia erilaisia toimenpiteitä, kuten laadukasta opetusta ja päivähoitoa, hyviä neuvola- ja perhepalveluja, hyviä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, turvallisia asuinympäristöjä ja joustavia työmarkkinoita. Perhevapaauudistus on askel oikeaan suuntaan.

M

Maatalous – hyvin tärkeä maaseudun elinvoimaisuuden ja maan omavaraisuuden kannalta. Maanviljelijöitä tulisi palkita ponnisteluistaan. Maataloustuista on nykypäivänä tullut välttämättömiä. Julkisissa hankinnoissa tulisi suosia paikallisia tuotteita.

Mielenterveysongelmat – ovat yksi aikamme suurimmista kansantaudeista, jonka arvioidaan maksavan yhteiskunnallemme 11 miljardia euroa vuodessa. Sosiaalinen ilmapiiri ja yhä suuremmat vaatimukset lisäävät ongelmaa, jonka hillitsemiseksi tarvitaan lisää toimenpiteitä muun muassa lisää asiantuntijoita terveydenhuoltoon ja kouluihin, sujuvampaa monialaista yhteistyötä sekä lainsäädännön aiheuttaman stressin vähentämistä.

N

Nato - äänestin Nato-jäsenyyden puolesta. Se oli välttämätöntä nykyisessä maailmantilanteessa. Jäsenyys vahvistaa turvallisuuttamme, mutta myös Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta. Vahva puolustuskykymme vahvistaa myös Natoa ja sen yhteistä puolustusta.

O

Opiskelupaikat – niiden riittävyys on suuri huolenaihe koko maassamme. Esimerkiksi lääkärikoulutukseen tarvitaan lisää opiskelupaikkoja, jotta tarpeisiin voidaan vastata. Tämä koskee erityisesti ruotsinkielistä koulutusta, ja tässä kannatan ajatusta lääketieteen koulutuksen siirtämisestä Vaasaan, vaikkakaan täällä ei ole yliopistosairaalaa.

P

Pohjanmaa – on minulle rakas alue, jossa ovat juureni. Haluan edelleen edustaa Pohjanmaata eduskunnassa.

Q

Queer – meidän olisi hyvä purkaa normeja ja pyrkiä hyväksymään sukupuolinen, seksuaalinen sekä parisuhteiden moninaisuus. Minusta jokaisella yksilöllä on oikeus päättää omasta identiteetistään. 

R

Rahatalous - sekä valtiolla että kotitalouksilla on edessään haastavia aikoja. Valtion talous on saatava tasapainoon pitkällä aikavälillä lastemme ja lastenlastemme vuoksi. Tämä vaatii monia eri toimenpiteitä, erityisesti työllisyysasteen nostamista.

Rehellisyys – maan perii. Politiikalla on epärehellisyyden leima, mutta luottamus syntyy muuttamalla sanat teoiksi.

S

Saaristo - siitä täytyy pitää huolta ja sitä on suojeltava, mutta tämä ei saa tapahtua paikallisen väestön kustannuksella. Luonto ja saaristo kuuluvat asukkaille, eivät viranomaisille. Monille meille Pohjanmaalla asuville saaristo on pyhä paikka, jossa löydämme rauhan ja jossa lataamme akkujamme. On tärkeää, että merimetso- ja hyljekantojen vähentämistyötä pystyttäisiin vähentämään.

Sudet - eivät missään nimessä kuulu tiheään asutuille alueille ihmisten ja tuotantoeläinten joukkoon. Äänestin suden kannanhoidollisen metsästyksen puolesta. On tärkeää, että susia voidaan jatkossakin lopettaa turvallisuuden niin vaatiessa.

Suvaitsevaisuus -  Suomen tulee olla avoin ja suvaitsevainen yhteiskunta ilman vihapuhetta ja rasismia. Jokainen yksilö on arvokas!

T

Turvallisuuden tunne - hyvin tärkeää etenkin nyt, kun elämme epävarmoja aikoja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Suomi tarvitsee tällä hetkellä perusteellisesti valmisteltua, harkittua, perusteltua ja kiireetöntä päätöksentekoa. Näin saadaan kaikille lisää turvallisuuden tunnetta.

Työllisyys - työttömyyttä tulee edelleen vähentää niin, että valtakunnallinen työllisyysaste olisi vähintään 80 prosenttia, mikä on tilanne monissa Pohjanmaan kunnissa. Jotta nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää, tulee työllisyysastetta saada nostettua tälle tasolle. Työ on paras sosiaaliturva. Työn tekemisen pitää aina kannattaa, mikä edellyttää myös kannustavaa verotusjärjestelmää ja hyviä mahdollisuuksia kouluttautua uuteen ammattiin.

U

Uudistukset - tarvitsemme nyt monilla aloilla malttia uudistusten osalta, muun muassa kouluissa ja terveydenhuollossa. Uudistukset eivät saa olla itseisarvo, ja niiden on tapahduttava työntekijöitä kuunnellen, eikä vain ylhäältäpäin ohjeistettuina.

V

Vanhustenhuolto - tarvitsee lisää työntekijöitä. Ihanteena on, että ikäihmiset voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään ja elää hyvää ja turvallista elämää. On tärkeää, että hoitoa ja hoivaa voidaan järjestää niin, että se vastaa asiakkaan tarpeita. Kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa on kehitettävä laadukkaan laitoshoidon rinnalla. Kuntoutusta ja liikkumisen iloa tulisi korostaa entistä enemmän vanhustenhuollossa.

Välittäminen - on välittämistä lähimmäisestä. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja huolehdittava toisistamme. Avainsana on yhdessä.

Y

Yrittäjyys - on hyvin tärkeää Pohjanmaalle ja koko Suomelle. Meidän on kannustettava yrittäjyyteen ja jatkettava myös koulujen yrityskasvatusta, jotta yrittäjyydestä tulisi luonteva vaihtoehto. Yrityksille tulisi olla helpompaa palkata työntekijöitä.