Pressmeddelande: En ny fantastisk nyhet för Österbotten

12.08.2021

Nyheten om att Vasa stad och Finnish Minerals Group har tecknat intentionsavtal med FREYR Battery om utvecklande av en battericellsfabrik till GigaVasa-området (Långskogens industriområde) är en fantastisk nyhet för vår Vasaregion, Finland, ja hela Norden, säger SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen från Malax.

 

- Vi upplever nu lite av en ketchupeffekt på det målmedvetna, långsiktiga och otroligt fina arbete som hela GigaVasa-gänget har gjort. Först Johnson Matthew och nu med norska FREYR. Fantastiskt att vi kunnat skapa ett nordiskt samarbete här.

 

- Dessa intentionsavtal bevisar att de globala aktörerna verkligen sett Vasa och Finland som en mångsidig och lockande plats för etablering av utvecklande av sina satsningar inom batteriteknologin. Regionen finns nu på världskartan och detta är ett nytt stort steg i utvecklingen av värdekedjan inom batteritillverkningen i vårt land, säger Ollikainen.

 

Regionen är och har länge varit ledande i Norden kring produktion av energisparande lösningar och produkter. Hållbarhet och cirkulär ekonomi är A och O är ett måste med tanke på framtiden, vilket även framgick i IPCCs rapport om den globala uppvärmningen som publicerades i början av veckan.

 

- Tidpunkten för dessa nyheter är mer än optimal, även med tanke på aktuella EUs återhämtningsfond som starkt betonar digitaliseringen och den gröna omställningen. Det är ofta så att då porten är öppnad kommer fler intressenter, vilket vi naturligtvis ska hoppas på.

 

- Det som förenar alla aktörer som vill etablera sig på området är att de vill ha förnyelsebar energi, det vill säga grön el, till sina produktionsanläggningar. Här har vi på landsbygden en viktig roll i helheten för att satsningar som gynnar livskraften i vår region.

 

Hög kompetensen i vår region är en nyckel till etableringen. Ollikainen påminner om att det är väldigt viktigt att vi lyckas skapa utbildningar som mättar de arbetsbehov som företagen har. Här måste samhället hänga med, även då det gäller utvecklingen av infrastrukturen och tillgång på bostäder och bostadstomter.

 

- Alla de infrastruktursatsningarna, som nu krävs för att tillgodose företagens behov på och för att nå GigaVasa-området, finns inte i nuläget i Trafikledsverkets utkast till investeringsprogram för 2020-talet. Jag är ändå övertygad om att budgetmedel för dessa satsningar finns för det då det börjar hända på området så att pengar beviljas via tilläggsbudgeter. Näringslivets behov och smidig export är viktiga delar i den långsidiga nationella trafiksystemplanen, säger Ollikainen som varit med och utarbetet planen.