12-årig riksomfattande trafiksystemplan - i första anblicken låter det inte alls så lockande men faktum är att det nu, genom planen, stakas ut grunden för hur staten kommer att agera kring väg- och infrastruktursatsningar fram till år 2030.

Arbetet i planens parlamentariska styrgrupp, vilken består av riksdagsledamöter från alla riksdagsgrupper, inleddes nyligen. Kommunikationsminister Sanna Marin är gruppens ordförande och själv har jag förmånen att fungera som SFPs representant i gruppen.

Målet med den riksomfattande trafiksystemplan är alltså att skapa långsiktighet och hållbarhet i trafikpolitiken, i första hand vägar och trafik på räls. Vi vet att behovet är enormt, det har talats om ett investeringsbehov nationellt på hela 50 miljarder euro. Lägg därtill normalt vägunderhåll samt förbättring av det nuvarande vägnätet. Reparationsskulden på den beräknas vara 2,5 miljarder euro.

Trafiksystemplanen kommer att innehålla ett operativt program om hur trafikformer och trafiknätet planeras, byggs och underhålls samt hurdana trafik-, transport- och mobilitetstjänster som upphandlas. I planen finns även ett 12-årigt statligt finansieringsprogram inkluderat.

Det handlar alltså om ett grannlaga arbete med många olika delar. Inom flera områden behöver vi mera långsiktighet i politiken, bland annat i infraprojekt där många projekt såsom sträckan Vassor-Kärklax på riksåttan kan vara aktuella i 30 år, kanske mer än så.

En 12-årig plan som sträcker sig över fler regeringsperioder är i detta fall förnuftigt. Dels med tanke på planeringen, dels med tanke på användningen men även med tanke på tillgången av arbetskraft.

Breda konsekvensbedömningar viktiga och det har lyfts upp fem perspektiv gällande dem. Dessa är tillgänglighet samt servicenivån på resor och transporter, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och säkerhet. Det är också viktigt att inse att det finns regionala skillnader, industrins och näringslivets specialbehov ska till­godoses.

En säkrad infrastruktur för transport av varor och personer är en grundläggande funktion i samhället och således ett viktigt element som måste vara i skick för att övriga samhällssatsningar skall kunna förverkligas och utvecklas. Ur ekonomisk synvinkel och för vårt lands ekonomiska tillväxt är detta en central faktor, vilket vi i Österbotten, om någon vet.

Det gläder mig att delaktigheten och medbestämmandet är centrala element i arbetsprocessen, bland annat genom öppna tillfällen och möjlighet att ge utlåtanden. Bland annat har landskapsförbunden en stor roll.  Även medborgare, intressegrupper och andra myndigheter är välkomna att lämna utlåtanden.

Det är viktigt att så många som möjligt är med i utvecklingen av trafiksystemet