Tuffa ekonomiska tider - Österbotten i framkant

Vi går allt starkare in i en tid som många yngre generationer inte varit med om. Allt fler äldre börjar se liknelser med laman, som även jag minns från min egen skoltid - bland annat det att inte fanns pengar för att köpa nya nät till fotbollsmålen i hembyn.

En del branscher har gått in i en kraftig lågkonjunktur. Räntenivån återspeglar sig i den offentliga ekonomin, som inte mår bra. Den nya regeringens första budget slogs fast i tisdags och den visar ett underskott på 11,5 miljarder euro, det vill säga 11 500 miljoner euro. Statsskulden har ökat under de 15 senaste åren - vi har lånat till driften -och det återspeglar sig i rekordhöga räntekostnader - kring 3 miljarder euro.

Det säkerhetspolitiska läget medför kännbara tilläggskostnader. Trots en stor minusbudget finns åtgärder som innebär inbesparingar inom vissa budgetmoment. I tuffa tider krävs framtidssatsningar, både på individnivå och på företag för att kunna skapa tillväxt så att det ger medel att bevara det nordiska välfärdssamhället på den nivå som vi vant oss vid.

Förutom viktiga regionala infrastruktursatsningar som möjliggör tillväxt, bland annat planeringen av Kasköbanan, satsar regeringen på barn och ungas baskunskaper och individuellt stöd - inte bara i grundskolan utan också alltmer på andra stadiet. Arbetsmarknaden kräver att alla kan läsa, skriva och räkna. Idag har alla inte tillräckliga baskunskaper och därför behövs satsningarna.

Den ekonomiska situationen i landet tvingar oss att agera på nya sätt. Den ställer stora krav på klienter, personal och beslutsfattare. Tjänsterna, till exempel vården, produceras men kanske på ett annat sätt än vi är vana vid. Bristen på personal gör situationen ännu mer utmanande.

Kriser driver oss till förändring. Klimatförändringen är en av de största globala utmaningarna. För att minska utsläppen krävs en kraftig minskning i användningen av fossila bränslen. Första periodens riksdagsledamöter gör alltid ett besök till EU-kvarteren i Bryssel. På grund av coronan blev besöket för egen del nu andra perioden, tidigare i veckan. Temat för resan var grön omställning.

Vi i Österbotten är i framkant kring grön omställning - inte bara i Finland utan också granskat ur ett europeiskt perspektiv. Här finns och planeras vind, sol, vätgas och batteri, något som har effekter årtionden framöver. Det ger oss tillväxt, som skapar välmående, livskraft och arbetsplatser även i andra branscher. Framtidstron ska vi ta med oss i tuffa tider.