För en tid sen fanns ett uppslag i denna tidning om befolkningsutvecklingen i de sydösterbottniska kommunerna under 2000-talet. I likhet med många andra regioner i landet - största delen faktiskt - har befolkningens antal minskat. I de fyra sydösterbottniska kommunerna var minuset 2361 personer under två decennier.

Finansministeriets rapport Kommunernas lägesbild, som publicerades nyligen, visar att förändringen i befolkningsstrukturen inte ett förbigående fenomen i vårt land. Skillnaderna mellan kommunerna ökar ytterligare. Såväl mindre kommuner som landsortsstäder väntas få det kämpigt.

Folkmängden behöver nödvändigtvis inte vara ett problem. Det väsentliga är att åldersstrukturen är i balans. Det är viktigt att sysselsättningsläget är gott och att den arbetsföra befolkningen är så pass stor att skatteintäkterna räcker till för att täcka behovet av offentliga service såsom dagvård, skola, vård och omsorg åt invånarna. Nej, jag har inte glömt pensionärerna, de betalar också skatt.

På sikt är den låga nativiteten ett bekymmer som kan äventyra vår välfärd. Därför är det viktigt att vi funderar på smarta lösningar för våra landsbygdssamhällen och småstäder. Nästa vecka anordnas landsbygdens nätverksseminarium i riksdagen där vi kommer att diskutera regionutveckling med temat Smart Shrinking.

Smart Shrinking (smart krympning) är ett tillvägagångssätt som ska uppmuntra till att tänka i nya banor, få insikt i vad multi-lokalitet innebär och hurdana karaktäristiska drag för framgångsrika landsbygds- och skärgårdsområden det finns i Finland och Norden. Ett områdes livskraft och människors välbefinnande är inte enbart beroende av befolkningsutveckling eller ekonomisk tillväxt.

Den snabba och kraftiga digitaliseringen medför fler möjligheter till att hålla landsbygden levande. Urbaniseringen är en trend i hela Norden där glesbygden avfolkas och nya jobb skapas i städerna. Dessa jobb är viktiga för landets välstånd som helhet.

 

För mig och mina kollegor i SFP är en levande landsbygd och skärgård viktig. Vi behöver också livskraftiga städer. Vi behöver en god balans mellan stad och landsbygd för att alla ska gynnas och nå framgång tillsammans. I regeringsprogrammet finns flera positiva satsningar för att trygga och utveckla landsbygdsområden som är glest befolkade.

 

För oss i Österbotten, som är vana ”ti arbet i lag”, är det speciellt viktigt att vi själva får vara med och påverka en bättre livskvalitet och välbefinnande. Förutom möjlighet att påverka skapar det samhörighet.

 

Om vi är trygga i vårt samhällsbygge och jobbar tillsammans är vi även mera välkomnande för till exempel ny befolkning. Sådana behövs bland annat till nejdens företag som ropar efter arbetskraft. Arbetskraftsrelaterade invandringen måste bli smidigare, vilket även är under arbete.

 

Trots kraxande olyckskorpar om befolkningsminskning har vi på den österbottniska landsbygden alla möjligheter att fixa det - genom att tänka smart och långsiktigt.